மணல் மாதா ஆலய திருவிழா - 2016

Manal matha Festival கொடியேற்றம் - 09/09/2016
Manal matha church Festival May 2013 - Sokkan kudieruppu

Manal matha Festival கொடியேற்றம் - மே, 10, 2013

மணல் மாதா ஆலய திருவிழா - 2013
  
கொடியேற்றம் - மே, 10, 2013


Festival Starts on every year during the month of May second Friday.

உலக இரட்ச்சகரின் உயிர்ப்பு பெருவிழா வாழ்த்துக்கள்

ஒரு பெண்ணின் மடியில் பிறந்து ,
மண்ணின் மடியில் புதைக்க பட்டு ,
உலக வரலாற்றில் முதல் முறையாக,
விண்ணுக்கு உயிரோடு எழுந்த,
உலக இரட்ச்சகரின் உயிர்ப்பு பெருவிழா வாழ்த்துக்கள்

மணல் மாதா


மண்ணும் வணங்கும், விண்ணும் வணங்கும், அன்னை நீயே!
நிலையில்லா உலகில், உன் அன்பு மட்டும் நிரந்தரம் தாயே!
கலங்கும் மக்களின், கண்ணீர் துடைத்(தா)யே!!


அம்மா....! உன் ஆலய மண்ணை போல் நிம்மதி இல்லை, உலகில் எங்கும்!
தென்றல் நீந்தும் தேரி மணலிலே, தேடும் இடமெல்லாம் சந்தோசம் தொங்கும்!!
மருந்தே வேண்டாம் அன்னை பாதம் பட்ட மண்ணை தொட்டாலே நோய்கள் நீங்கும்!


துரோகங்கள் தந்த வழியெல்லாம் உந்தன் மணல் மீது தூசியாய் பறந்தோடும் அம்மா!
உன்னை பாடி கொண்டே இருந்தால், நான் வடித்த கண்ணீரின் காயங்கள் ஆறும் தேவ தாயே!!


மண்ணில் நீயின்றி ஏதுமில்லை, என்பதை சொல்ல எங்கள் மண்ணில் குடி கொண்ட தாயே!
எண்கள் மண்ணை ஆளும் மனங்களில் வாழும் மணல் மாதாவே நீ வாழ்க!!

மண்ணில் வரைந்த ஓவியமே!!

மண்ணில் வரைந்த ஓவியமே!
விண்ணில் வாழும் காவியமே !!
என்னில் கலந்த தாய் மனமே!
உன்னை பாடியே என் உயிர் வாழுமே!!

விண்ணை ஆளும் தாயே!!


விண்ணை ஆளும் தாயே !
எங்கள் மண்ணில் ஆளும் மரியே !!
இனி எங்கள் கோடை காலமும் வசந்த காலமே !
உன் கோவில் வந்தால் எங்கள் கவலைகள் மாயமே
!!


மண்ணில் வரைந்த ஓவியமே!
விண்ணில் வாழும் காவியமே !!
என்னில் கலந்த தாய் மனமே!
உன்னை பாடியே என் உயிர் வாழுமே!!

Manal matha Festival Kodiyetram- May 08 2009

Manal matha Festival Kodiyetram On May 08
From the Year 2009 onwards Manalmatha church festival will be celebrated in May second week.


Festival Starts on May second Friday.
Holy Mass will be conducted on every day
Festival ends on May 17th.

Photo Gallary

Photo GallaryHistory of Church

History of Church

வரலாறு

In the first century AD, St.Thomas, started spreading christianity in the state of kerala, which is on the west coast of India. By preaching about Lord Jesus, he started to draw the Indian people towards Christianity. During that period. St.Thomas started healing many people from deadly diseases. By doing those miraculous things, his fame began to spread across Kerala and neighbouring Tamil Nadu.


During the first century A.D., the southern tip of India, was under the regime of Pandya Ruler Kandappa Rasa. The king and his family was suffering from a lot of diseases. During this period, he came to know about the miraculous power of St.Thomas through the traders who used to visit Kerala for selling their spices. On hearing about St.Thomas, the king left for Kerala immediately to meet him and described his sufferings and brought St.Thomas to Tamil Nadu.


With the blessing of Lord Jesus, St.Thomas healed the sufferings of King and his family. The king was surprised by the miraculous powers of St.Thomas.


St.Thomas preached Christianity to the King and his followers and they soon started following Christianity. St.Thomas renamed the King as " Sabor ".


As a mark of respect, the King donated 3 cents of land to St.Thomas to build a church for Mother Mary. As per tradition in those days, St.Thomas built the church with palm leaves. This piece of land was the FIRST in INDIA to be donated to Christianity.


In this church, St.Thomas embibed a holy cross made of wood and instructed the people to pray the cross. St.Thomas marked the letters INRI on the top portion of the cross. The church built on 3 cents of land donated to St.Thomas is the " Athisaya Manalmatha Church ".


Wherever St.Thomas went, he preached people about Lord Jesus and Mother Mary's miracles. His preachings has been the reason for the fame of Mother Mary in India. This is the history of Manalmatha Church and it is dated back to 2002 years.


The statue of Mother Mary in this church is made of wood. But there is no proof, literature as to how this statue came to this church.


After the death of St.Thomas, St.Xavier started preaching Christianity in India. He started preaching Holy Bible in Southern part of Tamil Nadu. During that time he was preaching in Manapadu Malai. St.Xavier came to know about the church of Manalmatha in Kanakkan Kudieruppu and he also came to know that the Christians in Kanakkan Kudieruppu were all followers of St.Thomas and he was very eager to visit the " Athisaya Manalmatha church ".


When St.Xavier came to see Manalmatha Church, a lady was seen weeping with her dead son besides her. She was praying to mother mary to give life to her son. Seeing this St.Xavier started praying to mother Mary and dead boy got back his life. This young boy became a disciple of St.Xavier and this incident has been hand written by St.Xavier himself in his diary which is kept in Rome.


Christianity which came into existence in Kanakkan Kudieruppu, started to spread across several villages. Christianity was particularly very popular in a village called " Vadalivilai ". St.Xavier who came to Vadalivilai was surprised by the faith shown by the people in this village towards Christianity. All Christians in this village lived together in unity. Today this village is called : SOKKAN KUDIERUPPU ".


Sokkan Kudieruppu comprises of several villages and even today people here have immense faith in St.Thomas and Christianity.
Reference Books to learn more about Athisaya Manal Matha ( in Tamil Language )
1. "Punitha Thomayarum, Aposthalargalum " - by V.C.George
2. " Thomasin Natpadigal " - by Judos
3. " Manaveera Nadu " - by Alex Muthiah
4. " Madhuravil 50 Aandu " by Deniskushan Aayar